Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Виховна робота

Головною особливістю сучасної вищої школи є її особиста зорієнтованість. Сьогодні вищий навчальний заклад покликаний формувати нову генерацію української інтелігенції – грамотну, всебічно розвинену, творчу і відповідальну за себе і свої дії, здатну активно спрямовувати на подальший розвиток незалежної Української держави всі набуті знання й уміння.

Процес виховання у вищому навчальному закладі органічно поєднаний із процесом навчання молоді, опанування основами наук, багатством національної і світової культури. Навчання повинно мати не лише освітню орієнтацію, але й обов’язково мати виховну спрямованість.

Навчально-виховний процес у Миколаївському національному аграрному університеті спрямовано на формування активної життєвої позиції, високоморальних рис, професійних якостей та соціальної активності майбутнього фахівця.

Навчання має особливе значення у ставленні особистості керівника аграрного сектора економіки. Воно не лише озброює його необхідними для професійними діяльності знаннями, але й визначає світогляд, життєву поведінку, систему ціннісних орієнтацій, уміння налагоджувати стосунки з колегами, їхніми сім’ями, галузевим керівництвом; творчу активність, високоморальні риси, різноманітні соціально ціннісні якості, а також здатність до самовдосконалення, самовиховання.

Аналіз кожної із дисциплін, передбаченої планами підготовки фахівця, дозволяє зробити висновок, що вони є складовою частиною виховної роботи.

Національний характер гуманітарної освіти в Україні забезпечується змістовим розглядом у навчальних дисциплінах таких питань як: національне відродження в контексті історичного досвіду, національна історична пам'ять, державно-правові аспекти національного відродження; проблеми етнонаціональної політики; культура міжетнічного спілкування, національне виховання. Отже, метою вивчення предметів гуманітарного та соціально-економічного напрямів є володіння майбутніми фахівцями системою знань про людину і суспільство, їх сутність, походження, шляхи самовизначення та самоствердження, що є умовою формування світоглядних орієнтацій особистості. Студенти повинні усвідомити хід історичного, політичного і культурного розвитку українського суспільства в контексті світової співдружності народів, засвоїти свої права та обов’язки відповідно до норм державного та міждержавного права, визначити свою національно-громадську позицію патріота України.

Студенти вищого навчального закладу, вивчаючи професійно орієнтовані дисципліни, оволодівають професійними знаннями, вміннями та навичками відповідно до державного стандарту, отримують знання про місце та здобутки вітчизняного сільського господарства у контексті досягнень світової аграрної науки та практики, вивчають законодавство України про земельну реформу, постанови і рішення Уряду України з питань підприємницької діяльності; історію економічних учень, національний та міжнародний досвід теорії та практики сільського господарства.

Мета виховання – сформувати всебічно й гармонійно розвинену, моральну, культурно, професійно й соціально компетентну особистість, здібну ефективно реалізувати свої права й обов’язки, успішно здійснювати професійну діяльність. У нових соціально-економічних умовах актуальним стає розвиток такої сукупності компетенцій, яка б забезпечувала молодій людині здібність:

- бути відповідальним;

- приймати спільні рішення;

- регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом;

- розуміти та сприймати різні культури, релігії, мови та національні традиції;

- володіти новими технологіями, розуміти рамки їх застосування й розповсюдження;

- здійснювати інноваційну діяльність;

- адаптуватися в умовах сучасного світу.

Мета виховання молоді конкретизується через систему завдань:

- виховання ставлення до праці як до першої життєвої необхідності, важливої цінності й головного способу досягнення особистого успіху, формування потреби у професійному вдосконаленні, вихованні цілеспрямованості, готовності до конкурентоспроможності та співпраці у професійній діяльності;

- формування орієнтації на гуманістичні світоглядні установки й духовні цінності у нових соціально-політичних та економічних умовах суспільства, здібності визначення свого місця й мети у житті, формування самосвідомості й найвищих потреб особистості;

- виховання почуття патріотизму, відданості у служінні Вітчизні;

- формування установки на безперервний процес саморозвитку, на засвоєння художніх та наукових досягнень загальнолюдської та національної культури, на формування почуття міри, смаку, стилю, що дозволяють брати участь у культурному житті українського суспільства;

- залучення до загальнолюдських норм моральності, національних традицій і корпоративних цінностей свого професійного й соціального середовища, розвиток навичок адекватної самооцінки й оцінки результатів своєї діяльності;

- формування потреби у здоровому способі життя й фізичному удосконаленні, у закріпленні морального й фізичного здоров’я. Формування культу сім’ї, поваги до старшого покоління, почуття відповідальності за виховання дітей;

- збереження та закріплення найкращих традицій Миколаївського національного аграрного університету, українського студентства, спрямованих на виховання у студентів уявлень про престижність обраного ними ВНЗ;

- розвиток та удосконалення роботи органів студентського самоврядування як однієї із необхідних умов сучасного розвитку університетського об’єднання;

- формування корпоративної культури університету, що визначає систему цінностей, яка об’єднує студентську молодь та науково-педагогічний склад ВНЗ для досягнення спільної мети;

- формування згуртованого університетського колективу, комфортних соціально-психологічних умов комунікативно-особистісного розвитку майбутніх фахівців.

Принципи організації виховання:

- демократизм, що передбачає реалізацію системи виховання, яка базується на педагогіці співробітництва викладача й студента;

- об’єктивізм і гуманізм як основа взаємодії із суб’єктами виховання;

- повага до загальнолюдських цінностей, прав і свобод громадян, коректність, терпимість, дотримання етичних норм;

- професіоналізм, організованість, відповідальність, дисципліна та самодисципліна, компетентність;

- конструктивність, раціоналізм, активна участь у громадському житті ВНЗ, самодіяльності, спортивних заходах тощо;

- толерантність, що передбачає наявність плюралізму думок, підходів, різних ідей для вирішення проблем, терпимість до думок інших людей, врахування їх інтересів, терпимість до іншого способу життя та поведінки людей, що відповідає нормативним вимогам законів;

- індивідуалізація та диференціація, що формують систему виховання у ВНЗ;

- патріотизм та виховання любові до України, почуття відповідальності;

- варіативність технологій та змісту виховного процесу.

Виховна робота не має будь-яких чітко встановлених меж. Вона маж пульсувати в усіх видах життєдіяльності суб’єктів навчального процесу. Виховна робота, у першу чергу, спрямована на формування професійно значущих якостей особистості, а позанавчальна – переважно на організацію соціально значущого середовища діяльності суб’єктів навчального процесу поза навчанням, спрямована на всебічний розвиток особистості. Між поза навчальною та виховною роботою існує інверсійна залежність. Перша має створювати сприятливі умови для організації другої, друга насичує першу ціннісним змістом, надаючи їй соціально - й професійно-ціннісний характер.

Виховання студентства – це процес творчий, зорієнтований на проблеми, пов’язані зі специфікою вищого навчального закладу, особливостями регіону. В ідеальній перспективі вищі навчальні заклади мають стати шкалою саморозвитку, самоврядування, самодисципліни, свідомої відповідальності, співробітництва й творчості викладача й студента. Виховна робота у кожному вищому навчальному закладі має багатий досвід і традиції, а університетський потенціал – базу для її всебічної орієнтації. Завдання виховання в університеті реалізується як через зміст дисциплін, що викладаються, через виховання власним прикладом; так і через створення сприятливого виховного середовища для самореалізації особистісного потенціалу, через позанавчальну діяльність студентів.

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**