Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Культурологія

Дозволяє раціонально засвоїти студентам інтегральну культури народів світу, розкрити її багатство через призму національної культури як домінантної складової, усвідомити ту незаперечну істину, що тільки діалог світових культур дозволяє осягнути глибину й особливості національної культури. У результаті вивчення культурології студент повинен знати і володіти такими поняттями: методологічні основи культури; стародавня культура; культура Середньовіччя і Відродження; культура в період нової і новітньої історії, а також загальні поняття і визначення основних категорій культури, закономірності виникнення, розвитку, функціонування і трансформації культур різних регіонів і епох, їх наступність та взаємозв’язок, основні положення і принципи законодавства України про культуру, суть і відмінності сучасної культурної політики і політичної культури.

Знання релігії як духовного феномену є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості й особливо студентської молоді, що у контексті з іншими гуманітарними знаннями формують духовну культуру, світоглядні орієнтири, духовні інтереси й цінності молодих людей. Курс сприяє оволодінню досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає студентській молоді не лише самовизначитись у світоглядних питаннях на основі знань сутності релігії, її елементів, типології в історичній генезі, а й глибоко розуміти особливості філософії католицизму, протестантизму, православ’я, що найбільш поширені на теренах України. Вивчення релігієзнавства дозволяє пізнати об’єктивні закономірності виникнення, становлення та розвитку релігій, їх функціонування, структуру та різноманітні феномени, взаємозв’язок і взаємодію релігії з іншими галузями знань.

Rational mastering by the students of integral history of culture of people of the world and Ukraine, opening of its riches through the prism of national culture as a dominant constituent, awareness of that undeniable truth, that only the dialog of world cultures allows to understand a depth and features of national culture.

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**