Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Релігієзнавство

Викладання і засвоєння курсу “Релігієзнавство” є важливим внеском у гуманізацію освіти. Воно сприяє оволодінню досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає студентській молоді не лише самовизначитись у світоглядних питаннях на основі знань сутності релігії, її елементів, типології в історичній генезі, а й глибоко зрозуміти особливості філософії католицизму, протестантизму православ’я, які найбільш поширені на теренах України. Завдання навчальної дисципліни формувати власну позицію щодо сакральної духовності, світової та національної духовної культури, їх цінностей; розрізняти особливості віровчення та конфесійної діяльності релігійних організацій; аналізувати релігійні першоджерела; упроваджувати заходи, спрямовані на відродження української духовної культури; на практиці користуватися нормами українського законодавства про свободу совісті та релігійні організації; підтримувати діалог і співробітництво віруючих і невіруючих в інтересах зміцнення української державності, розвитку національної культури.

Предмет навчальної дисципліни охоплює об’єктивні закономірності виникнення, становлення та розвитку релігій, їх функціонування, структура та різноманітні феномени, взаємозв’язок і взаємодія релігії з іншими галузями знань.

Об’єкт навчальної дисципліни – це дослідження суб’єктивних закономірностей виникнення, становлення та розвитку релігій, їх функціонування, структури та різноманітні феномени, взаємозв’язки і взаємодії релігії з іншими галузями знань.

The purpose of dytsypliny : The course promotes the mastery achievements of world and national culture helps young students' self-determination not only in philosophical matters based on knowledge of the essence of religion, its elements, typologies in historical genesis , but also deeply understand the features of the philosophy of Catholicism, Protestantism , Orthodoxy, are most common in Ukraine.

The task of learning dytsypliny : create own position on the sacred spirituality, world and national spiritual culture , their values; distinguish features of faith and religious activities of religious organizations; Religious analyze primary sources ; implement measures aimed at reviving Ukrainian spiritual culture; practical use norms of Ukrainian legislation on freedom of conscience and religious organizations; maintain dialogue and cooperation believers and non-believers to strengthen the Ukrainian state, the development of national culture.

Subject educational dytsypliny : Objective patterns of occurrence, formation and development of religions, their functioning , structure and various phenomena of religion relationship and interaction with other branches of knowledge. Course contents: Religion as a science and academic disciplines . Religion as a subject of philosophical inquiry. The basic elements and functions of religion. Early forms of religion. Ancient Beliefs praukrayintsiv . The national religion. Buddhism . Christianity : origins, doctrinal evolution. Orthodoxy, Catholicism , Protestantism. Islam. Modern non-traditional religion. Religion and the Church in modern Ukraine . Religion in the spiritual life of the Ukrainian people.

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**