Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів, здатних успішно працювати у відповідних галузях сучасної економіки, бізнесу, міжнародної діяльності, передбачає володіння не тільки високим рівнем професійних знань, а й відповідним рівнем гуманітарної освіти. Формування творчої особистості дедалі більше пов’язується з опануванням мовної культури, зокрема з необхідністю постійно вдосконалювати власне мовлення, вільно орієнтуватися в тонкощах офіційно-ділового спілкування тощо. Тому курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" посідає важливе місце у професійно-методичній підготовці студентів, оскільки загальновизнано, що успіх чи неуспіх майбутнього фахівця значною мірою залежатиме від того, наскільки логічно і точно формулюватиме він думки як в усному, так і писемному діловому спілкуванні.

Вивчення курсу здійснюється з різних методологічних позицій. Предметом дослідження є:

  • сучасна українська літературна мова як одна із складових частин загальнонаціональної мови;
  • офіційно-діловий стиль – один із стилів літературної мови, структура стилю; засоби мови з точки зору їх доцільності (недоцільності) вживання в офіційних текстах (усних і письмових);
  • фахова термінологія;
  • нормативність і правильність мовлення; орфографічні, синтаксичні норми сучасної української літературної мови;
  • несловесні засоби спілкування на діловому рівні;
  • документи як матеріальне втілення, письмова реалізація офіційно-ділового стилю: правильний вибір мовних засобів (лексичних, морфологічних, синтаксичних, мовноетичних), вираження думок відповідно до змісту, мети, ситуації ділового спілкування, форми мовлення, їх організація, шляхи уникнення помилок.

Вирішення цих питань становить основу дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Professional preparation of future specialists, capable successfully to work in conformable industries of modern agroindustrial complex, a domain supposes not only by the high level of professional knowledges, and and by the level of liberal education. Forming of creative personality all anymore contacts with mastering of language culture, in particular with a necessity constantly to perfect own speech, freely oriented in subtleties of officially-business intercourse et cetera Therefore course «Ukrainian (to professional direction)» occupies an important place in professionally-methodical preparation of students, as conventionally, that success or failures of the future specialist largely depend on that, as far as logically and exactly he will formulate ideas both in verbal and in a writing business language.

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**