Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Філософія науки

Філософія науки належить до циклу фундаментальних дисциплін навчального плану, вивчення якої є важливим чинником духовного збагачення, інтелектуального розвитку, формування світоглядно-методологічної парадигми студентської молоді, визначення ціннісних орієнтирів особистої та соціальної активності громадянина. Програма покликана дати студентам цілісний виклад основних проблем філософії, ознайомити із наявними філософськими концепціями в їх поліфонічному і плюралістичному і звучанні. Протягом існування нашого колективу склалися та продовжують розвиваються найкращі традиції в організації навчального процесу, позааудиторної роботи зі студентами, проте постала необхідність зміни змісту та спрямування науково-дослідної роботи викладачів. Важливим завданням роботи кафедри було й залишається удосконалення організації навчально-виховного процесу, який зазнає сьогодні позитивних змін. По-перше, орієнтація на розвиток творчої індивідуальності студента. Викладачі кафедри нині постійно звертають увагу на розроблення технології індивідуально-творчої підготовки. Доценти Т.П. Кравченко, Т.В. Березовська, Н.Г. Шарата упродовж багатьох років відшліфували методику роботи зі студентами над індивідуально-творчими завданнями.

The philosophy belongs to a cycle of fundamental disciplines of the curriculum which studying is the important factor of spiritual enrichment, intellectual development, formation of a world outlook paradigm of student's youth, definition of valuable reference points of personal and social activity of the citizen. The program is called to give students a complete statement of the basic problems of philosophy, to acquaint with available philosophical concepts in their polyphonic and pluralistic sounding.

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**