Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Кравченко Тетяна Пилипівна

кандидат філологічних наук, доцент

Народилася в селі Інгулка Баштанського району, де батько пропрацював більше сорока років директором радгоспу «Богданівський», а мати – вчителем української мови. У дитинстві батько часто возив мене в поле, де буяли всіма барвами троянди, зеленіли плодові дерева, золотилися поля пшениці та повертали до сонця свої голови соняшники. З першого класу я вирішила, що вчитель – це найпрекрасніша професія у світі. Це враження поступово поглиблювалося, коли мама з піднесеним настроєм в океані квітів проводжала випускників зі школи у самостійне життя. Любов до української мови, любов до землі та дітей, які зростають на ній, прищеплювалася мені змалечку.

Після закінчення школи цілком логічно, що я в 1990 р. вступила на філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Українська мова та література»; у 1995 році отримала кваліфікацію: «Вчитель української мови та літератури».

З 1995 року розпочала працювати викладачем української ділової мови кафедри української та іноземних мов Миколаївського державного сільськогосподарського інституту. У 2001 році була призначена старшим викладачем кафедри українознавства і суспільних наук Миколаївської державної аграрної академії. З червня 2007 року і до сьогодні працюю доцентом кафедри українознавства МНАУ. Цей період моєї діяльності збігся зі становленням молодої української держави. Економіка України зазнавала кардинальних змін: відбувся перехід від адміністративно-планових методів управління до ринкових. Різка зміна економічних реалій спричинила суттєві зміни в економічній термінології. У вживанні термінів простежувалася нестабільність, неунормованість. Це спонукало науковців до корінного перегляду сучасної української економічної термінології. Проблеми термінології економіки АПК захопили й мене, тому довелося взятися до наукової діяльності. З грудня 2000 року до жовтня 2006 стала здобувачем відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Городенська Катерина Григорівна, провідний науковий співробітник відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України). У жовтні 2006 року на засіданні вченої ради в Інституті української мови НАН України захистила дисертацію «Формування терміносистеми економіки агропромислового комплексу», за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 15 лютого 2007 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська мова.

Коло моїх наукових інтересів досить широке – це й історія становлення української термінолексики; проблеми та стан сучасної української термінології; інноваційні методи викладання українського професійного мовлення студентам; останнім часом цікавлять питання ментальності, самосвідомості та ідентифікації українського народу. Це відображено в основних наукових публікаціях.

У 2011 році у співавторстві з Шаратою Н.Г. було видано посібник «Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК», який рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

У 2004 році моя студентка економічного факультету Ніколенко Євгенія посіла V місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови у Києві й І командне місце; у 2005 році студентка економічного факультету Любов посіла ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови та І командне місце; у 2011 році студентка І курсу факультету менеджменту Даниленко Ірина стала переможцем обласного етапу Всеукраїнської олімпіади імені Петра Яцика, а також вона посіла Х місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови у Чернівцях. Протягом останніх років студенти є учасниками та призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади імені Петра Яцика.

На мою думку, навчально-виховний процес не є сталою одиницею. Він постійно змінюється відповідно до етносоціоекономічних умов розвитку країни, проте в центрі його завжди залишається викладач і студенти. Вважаю, що доброзичливість і комунікабельність є необхідними рисами для викладача. Поважаю студентів, які мають власні погляди та відстоюють їх активно та аргументовано. Ціную в людях порядність, щирість, відвертість. Вимогливо ставлюся не лише до студентів, але й до свого сина. Переконана, що справжня людина має оволодіти не лише масивом певним масивом знань, але й чітко усвідомити власне коріння, якого вона роду.

Основні наукові праці

 1. Кравченко Т. П. Специфіка вияву лексико-семантичних відношень в економічній термінології // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2001. — Вип. 4. — С. 130—133.
 2. Кравченко Т. П. Семантичні новотвори в економічній термінології // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. — Херсон : вид-во ХДПУ, 2002. — Вип. XVI. — С. 147—151.
 3. Кравченко Т. П. Розвиток економічної термінолексики в донауковий період // Наукові дослідження в контексті історичних проблем. — Миколаїв-Одеса : ВіД, 2003. — Т. І. — С. 339—347.
 4. Кравченко Т. П. Способи адаптації термінів-запозичень в економічній термінології // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології". — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — С. 48—50.
 5. Кравченко Т. П. Специфіка функціонування терміну "ринок" у термінології економіки АПК // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень – 2004". — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — Т. 19. — С. 31—32.
 6. Кравченко Т. П. Особливості науково-поняттєвого апарату економіки агропромислового апарату // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного університету імені Григорія Сковороди : науково-теоретичний збірник, спеціальний випуск. — Переяслав-Хмельницький, 2004. — С. 103—112.
 7. Кравченко Т. П. Використання загальновживаної лексики на позначення понять економіки АПК // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Слов´яни: історія, мова, культура" / За заг. ред. Ю. О. Шепеля. — Дніпропетровськ : наука і освіта, 2005. — Т. І. — С. 14—16.
 8. Кравченко Т. П. Обсяг поняття "економічна термінологія" // Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. / За ред. В. О. Горпинича. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — Вип. 24. — С. 81—87.
 9. Кравченко Т. П. Основні способи освоєння термінів запозичень економіки АПК // Наукові записки. — Випуск 75 (2). — Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. — Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. — С. 231—234.
 10. Кравченко Т. П. Термінологізована загальновживана лексика в термінології економіки АПК // Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії : спец. зб. наук. ст. — Харків : вид-во ХНУ, 2008. — С. 123—127.
 11. Кравченко Т. П. Джерела формування термінології економіки АПК // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 50—52.
 12. Кравченко Т. П. Специфіка викладання галузевої термінології у курсі української мови // Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 133—136.
 13. 13. Кравченко Т. П. Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК / Т. П. Кравченко // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. — 2011. — № 709. — С. 79—84. 14. Кравченко Т. П. Специфіка пристосування запозичених агроекономічних термінів до категорії роду / Т. П. Кравченко // Філологічні студії. Наук. вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. — 2011. — Вип. 6. — С. 286—291.
 14. Кравченко Т. П. Морфологічна адаптація запозичених термінів економіки АПК / Т. П. Кравченко // Наукові записки. Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. — Острог : Нац. ун-т «Острозька академія», 2012. — Вип. 27. — С. 35—38.
 15. Кравченко Т. П. Словотвірний потенціал термінів-запозичень економіки АПК / Т. П. Кравченко // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. праць. — Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 276—281.
 16. Кравченко Т.П. Екстралінгвістичні параметри економічний термін системи / Т. П. Кравченко // Актуальні проблеми розвитку української культури і науки: матер. Всеукраїнської науково-практичної міждисциплінарної конференції. – Херсон, 2013-11-21
 17. Терміни запозичення АПК як словотвірна база похідних одиниць / Т. П. Кравченко // Філологічні студії. Наук. вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. — 2013. — Вип. 8.

Коло творчих інтересів:

 • інтелектуальні ігри (перегляд програм «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг»);
 • інтелектуально-розважальні ігри «КВН»;
 • перегляд художніх та документальних фільмів (радянські кінокомедії, телесеріал «Ліквідація», цикл фільмів «История: наука или вымысел?», фільми Єжи Гофмана);
 • читання книг (улюблені письменники: Михайло Булгаков, Пауло Коельо, Олександр Довженко, Михайло Стельмах, брати Капранови, Юрій Покальчук; улюблені поети: Сергій Єсенін, Іван Франко, Василь Симоненко);
 • заняття декоративно-ужитковим мистецтвом (вишивання).

Orcid
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9412-6098

Researcher
D-6941-2018

Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=U91TyzsAAAAJ&hl=ru

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**